سی و نهمین نفس ...

دوستت خواهم داشت در سکوت ...

 

که مبادا در صدایم توقعی باشد ...

 

که خاطرت را بیازارد !...

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
ی همسفر جاده ها

صدای سکوت خودت آزارت نمیدهد وقتی خاطرش را مکدر نمیکند بغض بی صدای تو؟ خاموشی مصلحتی ات خار پا نمیشود برای دلت؟

حس___________تنهایی

سلام آجی خوشحالم پیشم اومدی خیلی خوشحالم کردی بعد افطار آپ میکنم حتما پیشم بیا