نود و ششمین نفس ...

هر روز این عشق یک طرفه را طی میکنم !!!...


یک بار هم تو گامی به این سو بردار ...


نترس ...


جریمه اش با من !!!

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
حس_____تنهایی

وقتی تمام راه را آمدم وقتی که تا تو هیچ نمانده بود چقدر دیر یادش آمد " خدا" !!! که قسمت هم نبودیم .