هشتاد و یکمین نفس ...

بگذار مرز تنهایی را رد کنم ...


ببین ...


گذرنامه ام فقط مهر لبهایت را کم دارد !...

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
حس_________تنهایی

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره چون خسته س